Privacybeleid

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG-wet)

Yogacentrum Surya Namaskar, gevestigd aan Akerstraat Noord 292, te Hoensbroek, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.kunstdiejoubeweegt.nl
Bergseweg 9, Voerendaal
06-49891610

Verwerking persoonsgegevens

Yogacentrum Surya Namaskar verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yogacentrum Surya Namaskar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Zolang u ingeschreven staat bij Yogacentrum Surya Namaskar, worden uw persoonsgegevens bewaard. Indien u uw abonnement opzegt, dan worden al uw gegevens maximaal 2 maanden na uitschrijving bewaard of zo lang als wettelijk verplicht voor bv. belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogacentrum Surya Namaskar deelt de persoonsgegevens niet met derden, anders dan wettelijk verplicht zoals ten behoeve van de belastingdienst.

Website cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Yogacentrum Surya Namaskar maakt op de website gebruik van cookies of vergelijkbare technieken (bv. door het tonen van een YouTube-filmpje en heeft daarom ook een wettelijk verplichte cookiemelder met uitleg..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yogacentrum Surya Namaskar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bianca.zen77@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yogacentrum Surya Namaskar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogacentrum Surya Namaskar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bianca.zen77@gmail.com