Kunst die jou beweegt

 

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wet)

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wet)

Yogacentrum Surya Namaskar, gevestigd aan Akerstraat Noord 292, te Hoensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kunstdiejoubeweegt.nl
Akerstraat Noord 292, Hoensbroek
06-49891610

 

Verwerking persoonsgegevens
Yogacentrum Surya Namaskar verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Yogacentrum Surya Namaskar verwerkt persoonsgegevens van de yogaleerlingen die zich hebben ingeschreven.
De algemene persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en/ of telefoonnummer zijn verplicht om in te vullen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Op het inschrijfformulier staan naast de algemene persoonsgegevens vragen over uw gezondheid, omdat het voor mij als yogadocent zinvol is om te weten of er klachten zijn waar rekening mee gehouden dient te worden bij de yogabeoefening tijdens de yogales. Deze persoonsgegevens over uw gezondheid bent u niet verplicht om in te vullen. Mogelijke gevolgen bij het niet invullen van gegevens over uw gezondheid zijn, dat u bepaalde yogahoudingen meedoet, terwijl u lichamelijke klachten heeft waarvan ik niet op de hoogte ben, die worden afgeraden bij betreffende klachten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voor het verwerken van persoonsgegevens is een grondslag nodig. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die Yogacentrum Surya Namaskar met u aangaat bij inschrijving. De overeenkomst geschiedt aan de hand van een inschrijfformulier van Yogacentrum Surya Namaskar op papier. Het doel van het verwerken van uw gegevens is om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Yogacentrum Surya Namaskar maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Yogacentrum Surya Namaskar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogacentrum Surya Namaskar) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yogacentrum Surya Namaskar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Zolang u ingeschreven staat bij Yogacentrum Surya Namaskar, worden uw persoonsgegevens bewaard. Indien u uw abonnement opzegt, dan worden al uw gegevens maximaal 2 maanden na uitschrijving bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yogacentrum Surya Namaskar deelt de persoonsgegevens niet met derden.

Website cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Yogacentrum Surya Namaskar maakt geen gebruik van website cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yogacentrum Surya Namaskar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bianca.zen77@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yogacentrum Surya Namaskar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yogacentrum Surya Namaskar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bianca.zen77@gmail.com

 

Bianca van LuxZENburg Kunstdiejoubeweegt

Yoga, bewustwording, schilderkunst en klank